Rotor Amsterdam - Copyright informatie

Radio Rotor Amsterdam BV (de "Auteur") onderhoud de internet pagina van Rotor Amsterdam, (de "Site") voor uw persoonlijke ontspanning, informatie, educatie en communicatie. U bent vrij overal op deze Site rond te kijken. U kunt uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden en voor eigen gebruik materiaal downloaden, op voorwaarde dat u alle vermeldingen betreffende copyright en eigendomsrechten op deze materialen intact laat. U bent echter zonder schriftelijke toestemming van de Auteur niet gerechtigd de inhoud van deze Site te verspreiden, te wijzigen, over te dragen, opnieuw te gebruiken, te vermelden of te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, met inbegrip van teksten, afbeeldingen, geluid en videobeelden. Op uw toegang tot en het gebruik van de Site zijn tevens de volgende voorwaarden en condities ("Voorwaarden en Condities") van toepassing, alsmede alle van toepassing zijnde wetten. Door de Site te bezoeken en hierop rond te kijken, aanvaardt u onvoorwaardelijk en zonder beperkingen de Voorwaarden en Condities en erkent u dat deze in de plaats komen van alle eventuele andere overeenkomsten tussen uzelf en de Auteur en dat alle andere overeenkomsten geen rechtsgeldigheid of werking hebben.

Voorwaarden en Condities:

1. U dient ervan uit te gaan dat al hetgeen u ziet of leest op deze Site, onder het auteursrecht valt, tenzij anders aangegeven en dat u deze gegevens uitsluitend met schriftelijke toestemming van de Auteur mag gebruiken zoals bepaald in deze Voorwaarden en Condities of in de tekst op de Site. De Auteur garandeert en pretendeert niet dat uw gebruik van materialen die u aantreft op de Site, geen inbreuk maakt op de rechten van derden die geen eigendom zijn van de Auteur of hieraan zijn gelieerd.

2. Hoewel de Auteur al het redelijke doet om de informatie op de Site accuraat en up-to-date te houden, garandeert of pretendeert de Auteur niet dat deze informatie accuraat is. de Auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of omissies in de inhoud van de Site.

3. Het gebruik van en het rondkijken op de Site geschiedt op eigen risico. Noch de Auteur noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van de Site zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolgschade of schadevergoeding voortvloeiend uit uw toegang tot of het gebruik van de Site. Onder voorbehoud van het voorgaande wordt alles op de Site aan u ter beschikking gesteld "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH EXPLICIET NOCH IMPLICIET, DAARONDER INBEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING OF HET NIET INBREUK MAKEN OP HET AUTEURSRECHT. Let op dat in sommige rechtsgebieden het beperken van impliciete garanties niet is toegestaan en dat de bovenstaande uitsluiting wellicht niet op u van toepassing is. Raadpleeg de wetgeving in uw gebied om te zien of er beperkingen worden opgelegd aan de uitsluiting van impliciete garanties. de Auteur aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid, en is niet aansprakelijk voor enige schade aan, of de gevolgen van virussen op uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van uw toegang tot, gebruik van, of rondkijken op de Site of van het downloaden van enige materialen, gegevens, tekst, afbeeldingen, videobeelden of geluid van de Site.

4. Alle berichten of materialen die u naar de Site verzendt door middel van elektronische post of op een andere wijze, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, enzovoort, zijn en zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en als geen eigendom van wie dan ook. Al hetgeen u verzendt of verstuurt kan door de Auteur worden gebruikt voor welk doel dan ook, waaronder maar niet beperkt tot verveelvoudiging, openbaarmaking, transmissie, publicatie, uitzending en verzending. Bovendien is de Auteur vrij om alle ideeën, kennis of technieken die deel uitmaken van de berichten die u met welk doel dan ook naar de Site stuurt, te gebruiken.

5. Afbeeldingen van personen of plaatsen op de Site zijn ofwel eigendom van, of gebruikt met toestemming van de Auteur. Het gebruik van deze afbeeldingen door u, of een door u gemachtigde, is verboden tenzij dit specifiek is toegestaan in de Voorwaarden en Condities of indien elders op deze Site specifiek toestemming is verleend. Elk ongeoorloofd gebruik van de afbeeldingen kan inbreuk inhouden op het auteursrecht, handelsmerkenrecht, de wet op de privacy en openbaarheid en regels en wetgeving op het gebied van communicatie.

6. De handelsmerken, logo's, en servicemerken (gezamenlijk de "Handelsmerken" genoemd) die worden weergegeven op de Site, zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken van de Auteur en derden. Niets op de Site kan worden beschouwd als het verlenen, impliciet, door uitsluiting of op enige andere wijze, van toestemming of het recht gebruik te maken van een van de Handelsmerken die op de Site worden weergegeven zonder toestemming van de Auteur of derden die eigenaar zijn van de Handelsmerken weergegeven op de Site. Het misbruik maken van de Handelsmerken weergegeven op de Site of van enige inhoud van de Site, behalve zoals voorzien in deze Voorwaarden en Condities, is ten strengste verboden. De Auteur laat u hierbij weten dat hij met kracht zijn rechten op het geestelijke eigendom zal verdedigen met alle middelen die de wet ter beschikking stelt, waaronder strafrechtelijke vervolging.

7. de Auteur heeft geen onderzoek gedaan naar alle sites die zijn gekoppeld aan de Site en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van welke pagina op andere sites dan ook, noch voor enige andere site die is gekoppeld aan de Site. Als u een koppeling maakt naar een pagina op een andere site of naar andere sites, doet u dit geheel op eigen risico.

8. de Auteur heeft te allen tijde het recht deze Voorwaarden en Condities te wijzigen door deze mededeling te herzien. U bent gehouden aan een dergelijke wijziging en dient derhalve regelmatig deze pagina te bekijken om u op de hoogte te stellen van de Voorwaarden en Condities waaraan u gebonden bent.

terug            homepage


Radio Rotor Amsterdam BV

mail ons